Katarzyna Herman (zdjęcie)

O mnie

Od­wie­dza­ne na ca­łym świe­cie ga­le­rie i mu­zea, po­nad dwa­dzie­ścia lat oso­bi­ste­go kon­tak­tu z mu­zy­ką, stu­dia edy­tor­skie na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim, któ­re dały mi na­rzę­dzia do pra­cy, wy­kła­dy na mu­zy­ko­lo­gii i hi­sto­rii sztu­ki, zna­jo­mość ła­ci­ny, dok­to­rat o pięk­nie daw­nej książ­ki - to wszyst­ko ukształ­to­wa­ło moją wraż­li­wość i za­in­te­re­so­wa­nia. Do tego do­szło, wy­nie­sio­ne z domu, za­in­te­re­so­wa­nie twór­czo­ścią ma­nu­al­ną - drze­wo­ry­tem, ka­li­gra­fią, szy­ciem etc.

In­spi­ra­cje naj­chęt­niej czer­pię z przy­ro­dy i kul­tu­ry, wy­ra­ża­ją­cej się przez sztu­kę. W dzie­łach oglą­da­nych w ga­le­riach i mu­ze­ach szu­kam głę­bi, har­mo­nii i ładu. Nie uzna­ję pu­stej for­my. Dużo sa­tys­fak­cji daje mi od­czy­ty­wa­nie sym­bo­li­ki dzieł daw­nych mi­strzów.

Moje pra­ce to efekt po­szu­ki­wa­nia pięk­na i zna­cze­nia, wpla­tam w nie też nie­kie­dy nie­co ab­sur­dal­ne­go po­czu­cia hu­mo­ru. Kie­dy trze­ba, upar­cie trwam przy skła­dzie środ­ko­wo­sy­me­trycz­nym, a gdy nie trze­ba, nie ucie­kam się do mi­ni­ma­li­zmu. Bar­dzo waż­na jest dla mnie dba­łość o szcze­gó­ły i do­bra ty­po­gra­fia. Pro­jek­tu­ję pla­ka­ty, pro­gra­my kon­cer­to­we, plan­sze wy­sta­wo­we, ga­dże­ty dla ze­spo­łów mu­zycz­nych, a od cza­su do cza­su przy­go­to­wu­ję wy­sta­wę bądź wi­ze­ru­nek gra­ficz­ny kon­fe­ren­cji o sztu­ce czy li­te­ra­tu­rze. Od kil­ku lat współ­pra­cu­ję z mu­zy­ka­mi, ze­spo­ła­mi mu­zycz­ny­mi i bi­blio­te­ka­mi, czer­piąc z tego mnó­stwo sa­tys­fak­cji.

Wizerunek

Formularz kontaktowy

Dane adresowe

Ka­ta­rzy­na Her­man
k…@….com
+48 668 025 040